pondělí 26. srpna 2013

Lucie Břinková: Komunikují spolu Neslyšící psanou formou?

Ukázka z testu (bakalářská práce L. Břinkové)
Komunikaci psanou formou mluveného jazyka využívají slyšící důsledkem rozvoje komunikačních technologií dnes a denně. Spousta pracovních, studijních i osobních záležitostí se vyřizuje e-mailem, dopisem, SMS zprávou. Jde totiž o snadnou, plnohodnotnou, srozumitelnou komunikaci v mateřském jazyce. Ne však všichni Češi komunikaci psanou formou vnímají stejně. Žijí mezi námi také neslyšící Češi, pro které komunikace touto formou není tak přirozená jako pro nás slyšící.
Čeština není pro většinu Neslyšících mateřským jazykem, je jazykem druhým, který se většina neslyšících dětí začíná učit v mateřské škole, systémově však až na základní škole.  Sluchový handicap jim neumožňuje si mluvený jazyk osvojit přirozeně a ve většině případů jej necítí jako svůj mateřský jazyk. Nezbytnost ovládnutí a správného užívání češtiny jako druhého jazyka je dáno tím, že znakový jazyk nemá psanou podobu. Znakový jazyk je jazykem vizuálně motorickým; to znamená, že se jednotlivé znaky se vytvářejí pomocí rukou a jsou doplněny mimikou. Zaznamenat ho lze buď složitým notačním zápisem jednotlivých znaků , který ovšem většina Neslyšících neovládá, nebo pořízením videozáznamu. Toto zachycení znakového jazyka není často z technických, časových i jiných důvodů možné. Proto zde do přirozené komunikace Neslyšících vstupuje psaná čeština. Situace je však taková, že při použití psané češtiny v intrakulturní komunikaci spolu komunikují dva jedinci prostřednictvím cizího jazyka, tedy jazyka, kterým do určité doby nejsou schopni vyjádřit přesně / výstižně vše, co by dokázali vyjádřit v jazyce mateřském – tedy v jazyce znakovém.
Jak tedy taková komunikace vypadá a jak úspěšně si Neslyšící sdělují potřebné informace, ukázal výzkum v rámci bakalářské práce na téma: Funkce / (a) srozumitelnost v intrakulturní komunikaci Neslyšících.
Výsledky výzkumu ukazují, že forma komunikace psanou češtinou není pro komunitu Neslyšících zcela vhodným způsobem. Neslyšící mají problémy s porozuměním složitějších větných konstrukcí, těžko se v delším psaném textu orientují, těžko rozpoznávají následnost a předčasnost děje, dělají chyby v předložkách a v jednotlivých pádech podstatných a přídavných jmen. Nesrozumitelné jsou v psané češtině pro Neslyšící také informace, které jsou v textu pouze explicitně naznačeny, tedy ty, které si musíme z kontextu domyslet. Výsledkem výzkumu, kterého se účastnilo 52 respondentů, je, že si v písemné komunikaci Neslyšící vlastně vzájemně moc nerozumí.
Zajímá vás, jak vypadá psaný projev Neslyšících a co tedy máte očekávat v případě, že se dostanete do společné písemné komunikace? Tato práce Funkce / (a) srozumitelnost psané češtiny v intrakulturní komunikaci Neslyšících může být jedním z užitečných zdrojů, jak se o tomto tématu něco dozvědět.
Celá práce ke stažení ZDE.

26. srpna 2013, Lucie Břinková

Žádné komentáře: